— 29. OKTóBRA 2018

Očné prejavy systémových ochorení

O očiach nielen človeka, ale i zvierat sa zvykne hovoriť, že sú oknom do duše. Odzrkadľujú sa v nich pocity vzrušenia, strachu, radosti i bolesti. Avšak okrem zachytenia emočného prejavu dokážu byť tiež cenným zdrojom  informácii o zdravotnom stave štvornohého miláčika. A to nielen očí samotných, ale očné prejavy môžu upozorniť aj na prítomnosť závažných systémových ochorení.

Oko svojou dômyselnou štruktúrou a funkciou patrí k jedným z najzložitejších orgánov. Je jedinečné tiež svojou transparentnosťou, čo umožňuje vo veľkej miere jeho priame vyšetrenie bez použitia invazívnych metód. Je dôležitým zdrojom informácií o zdravotnom stave vyšetrovaného jedinca.

Okrem ochorení samotných očí je pri komplexnom oftalmologickom vyšetrení možné odhaliť aj niektoré systémové poruchy zdravia. Oko je totiž obzvlášť citlivé na rôzne patologické procesy prebiehajúce v organizme. V dôsledku ich pôsobenia vznikajú na očiach viditeľné zmeny. Tie sú nezriedka prvým príznakom niektorých závažných systémových chorôb. Preto záchyt očných lézií oftalmologickým vyšetrením môže viesť k včasnej diagnostike nejedného celkového ochorenia.

Ale tak, ako je oko súčasťou organizmu, musí byť aj zhodnotenie oftalmologického nálezu posudzované komplexne a v celkových súvislostiach. Aj liečba očných prejavov systémových ochorení u psov a mačiek musí prebiehať súbežne a v zhode medzi primárnym problémom a sekundárnymi léziami.

Je veľmi veľa systémových ochorení, ktoré sa prejavujú očným orgánovým poškodením. U psov a mačiek sa spomedzi nich najčastejšie vyskytujú choroby  kardiovaskulárneho, endokrinologického, onkologického infekčného a imunologického charakteru.

Očné prejavy systémových ochorení u psov a mačiekObr.č.1: Odlúčeniesietnice u 11 ročného kastrovaného kocúra v dôsledku  systémovej arteriálnej hypertenzie Obr.č.2:  Záznam očného pozadia kocúra, ktorého majiteľka predviedla na oftalmologické vyšetrenie kvôli náhlej strate zraku. Oftalmologickým vyšetrením bola  obojstranne zistená prítomnosť hemoragií a mierneho edému retiny, následnými vyšetreniami diagnostikovaná systémová arteriálna hypertenzia. Foto: MVDr. Pavol Zubrický

Kardiovaskulárne ochorenia

K najčastejším ochoreniam kardiovaskulárneho systému u psov i mačiek patrí systémová arteriálna hypertenzia. Postihuje hlavne jedince vo vyššom veku. Jedným z cieľových orgánov, v ktorých sa deštrukčne odráža pôsobenie vysokého krvného tlaku je oko. Systémová arteriálna hypertenzia spočiatku prebieha bezpríznakovo, teda bez viditeľných prejavov. Avšak dlhodobé pôsobenie vysokého krvného tlaku môže viesť k vážnemu poškodeniu očného pozadia.

Vznikajúce očné lézie postihujú najmä sietnicu, cievnatku a optický nerv. Najčastejším nálezom pri vyšetrení zadného segmentu oka je nahromadenie seróznej tekutiny, hemoragie, edém. Pri ablácii (odlúčení) sietnice dochádza k náhlej strate zraku. K ďalším možným očným komplikáciám pri systémovej arteriálnej hypertenzii patria aj zmeny týkajúce sa predného segmentu oka. Vyvinutie hyphemy (nahromadenie krvi v prednom segmente oka) okrem toho komplikuje aj diagnostiku, nakoľko bráni vizualizácii pri oftalmologickom vyšetrení.

Endokrinologické ochorenia

Ochorenia endokrinného systému ako sú diabetes mellitus, hypertyeóza, hypotyreóza, Cushingov syndróm atď. majú neraz  u psov a mačiek aj očné prejavy. V dôsledku hormonálnej disbalancie môže v štruktúrach oka vznikať široké spektrum zmien, neraz nezvratných a končiacich slepotou.

Očné lézie pri diabetes melitus sú častejšie zachytávané u psov ako u mačiek. Typickým prejavom je vznik diabetickej katarakty. V dôsledku vysokej hladiny cukru v šošovke dochádza k edému tkaniva, zakaleniu šošovky a k zníženiu alebo strate videnia.  Okrem toho zvyknú cukrovku sprevádzať aj iné očné problémy ako sú uveitídy, keratopatie, konjuktivitídy, keratokonjuctivitis sicca a pod.

Cushingov syndróm (hyperadrenokorticizmus) sa zase zvykne prejaviť náhlou stratu zraku v dôsledku degenerácie sietnice vyvolanej vysokou hladinou kortizolu. Časté sú aj lézie a ulcerácie rohovky, či syndróm suchého oka.

Zmeny na očiach bývajú pozorované aj pri ochoreniach štítnej žľazy. Pri hypotyreóze môže dochádzať k hyperlipidémii  rohovky, či k rozvoju nehojacich sa erózií na rohovke.

Očné prejavy systémových ochorení u psov a mačiek

Obr. č 3: Diabetická katarakta u 8 ročného psa labradorského retrievra (foto: MVDr. Pavol Zubrický). Majitelia prišli so psom na vyšetrenie kvôli náhlej strate zraku a zmene farby oka, následne bol u psa diagnostikovaný diabetes mellitus. Obr. č.4:Hyphema u psa s následným diagnostikovaním lymfómu, foto: MVDr. Pavol Zubrický

Infekčné ochorenia

Psy a mačky môže postihovať veľké množstvo ochorení vírusového, bakteriálneho, mykologického a parazitárneho pôvodu. Z nich mnohé sa klinicky prezentujú očnými prejavmi. U mačiek bývajú asociované najčastejšie s ochoreniami spôsobenými herpesvírusom, vírusom mačacej imunodeficiencie (FIV),  vírusom mačacej leukémie (FeLV), vírusom infekčnej peritonitídy mačiek (FIP) Cryptococcom, toxoplaznou, taktiež ich môžeme zaznamenať pri panleukopénii, chlamydióze, bartonellóze, či tuberkulóze. Manifestujú sa celou paletou očných prejavov od konjunktivitídy, keratitídy, blefaritídy, cez uveitídu, hypopyon, či krvácanie a odlúčenie sietnice atď. Mnohé z celkových infekcií môžu viesť až k slepote.

Očné lézie sa u psov môžu objaviť pri infekčnej hepatitíde, lýmskej borelióze, brucelóze, Leishmanióze, toxoplazmóze, neosporóze, babezióze, kožných mykózach, demodexe, toxokarózach atď. Práve tak ako pri mačkách aj u psov zahŕňajú ochorenia široké spektrum špecifických i menej špecifických symptómov pre konkrétnu infekciu.

Onkologické ochorenia

Podobne ako iné orgány, aj oko a jeho adnexy podliehajú neoplastickým procesom. Okrem tumorov vychádzajúcich primárne z niektorej zo samotných štruktúr oka, vznikajú zmeny na očiach aj sekundárne v dôsledku generalizovaného onkologického ochorenia alebo metastázovania z iného orgánu do oka. Najčastejšie sú očné lézie zachytávané pri lymfóme. Ten postihuje najmä psy, mačky zriedkavejšie. Metastázovanie do oka býva pozorované pri osteosarkóme, adenokarcinóme mliečnej žlazy, či karcinóme štítnej žlazy.

Obr. Č 5: Záznam z MRI vyšetrenia (MVDr. Viktor Paluš, Dipl.ECVN, MRCVS ) 5 ročného psa plemena sibírsky husky. Majiteľ vyhľadal veterinárnu pomoc kvôli apatii psíka. Potom, ako pes náhle stratil zrak, bol refererovaný na naše pracovisko. Následným klinickým a oftalmologickým vyšetrením bola zistená bilaterálna neresponzívna mydriáza, dysplastické zmeny na sietnici, papiloedém, bilaterálne vymiznutá obranná reakcia a slepota. Na základe výsledkov oftalmologického vyšetrenia bolo odporučené MRI vyšetrenie. MRI vyšetrenie na pracovisku Neurovet v Trenčíne stanovilo susp. diagnózu: „Intrakraniálny meningióm(Cavernous sinus syndrom)“.

Ostatné ochorenia

Očnými léziami sa okrem vyššie spomínaných ochorení môžu prejavovať aj otravy, nutričné nedostatky (napr. insuficiencia taurínu u mačky, či rôzne hypovitaminózy), imunodeficiencie, systémové neurologické poruchy, ale aj ochorenia obličiek, pankreasu, atď.  Očný nález môže v takýchto prípadoch  niekedy ľahšie nasmerovať ďalšiu diagnostiku a tak identifikovať zdravotný problém.

Oftalmologické vyšetrenie

Veľkou prednosťou oftalmologického vyšetrenia je, že dáva možnosť priamym pohľadom bez použitia inváznych metód vizuálne zhodnotiť stav cievneho systému (cievy sietnice a uvey) a nervového systému (optický nerv).  Touto jedinečnosťou neoplýva žiaden iný orgán v tele. Cez odhalenie prítomnosti očných zmien môže dôjsť k skorej identifikácii systémového ochorenia, ktoré sa ešte nestihlo prejaviť inými, ako očnými prejavmi. V mnohých prípadoch je včasné nasadenie zodpovedajúcej terapie zásadným bodom k úspešnému zvládnutiu ochorenia. Priebežným oftalmologickým monitorovaním očných lézií je možné sledovať aj priebeh ochorenia, resp. úspešnosť nasadenej liečby.

Preto komplexné očné vyšetrenie (vrátane dôkladného prezretia zadného segmentu oka) v nadväznosti na iné vyšetrenia, môže zodpovedať na mnohé otázky týkajúce sa zdravotného stavu vyšetrovaného napomáha nielen . Takisto u starších jedincov je vhodné aby súčasťou preventívneho vyšetrenia bolo aj oftalmologické vyšetrenie.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA

Publikované v časopise Pes a mačka 8/18 pod názvom Očné prejavy systémových ochorení u psov a mačiek.