GDPR

Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

(podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

 

PREVÁDZKOVATEĽ: Meno: Althea-Vet s.r.o, M.S. Trnavského 5, 949 01 Nitra, IČO: 48286290, prevádzka Veterinárna poliklinika ALTHEA, Dolnočermánska 23, 94901 Nitra, e-mail: gdpr@veterinanitra.sk, Adresa: Dolnočermánska 23, 94901 Nitra

 

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ PREVÁDZKOVATEĽOM :

– Prevádzkovateľ v informačnom systéme Veterinárnej polikliniky spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónny kontakt a identifikačné údaje zvieraťa.

-Pre účely vedenia centrálneho registra spoločenských zvierat podľa § 19 ods. 3 a 9 z. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a na vedenie písomnej evidencie podľa § 13 ods. 1 písm. h) z. č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti poskytuje dotknutá fyzická osoba orgánom veterinárnej správy a súkromnému veterinárnemu lekárovi tieto osobné údaje: meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresa držby zvieraťa, telefónne číslo.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY:

– plnenie zmluvy o poskytovaní súkromných veterinárnych činností a služieb (SVČ) v súlade s §122 ods. 4 písm. a) z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (veterinárny lekársky predpis), §104 ods. 1 písm. b) z. č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (evidencia veterinárnych liekov), §9 ods. 2 písm. c) z.č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (evidencia SVČ), §13 ods. 1 písm. d) z.č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (vedenie záznamov o SVČ)

-registrácia zvieraťa do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) zriadeného podľa Zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a evidencie zvieraťa v počítačovej databáze pre CRSZ

– plnenie ďalších povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov

– ochrana a výkon práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

– vedenie archívu podľa príslušného zákona

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s § 13 odsek 1 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na právnom základe:

1. súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené konkrétne účely spracúvania osobných údajov v súlade s § 13 odsek 1 písm. a) Zákona;

2. plnenia zmluvy týkajúcej sa poskytovania veterinárnej starostlivosti medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ako aj vytvorenia opatrení pred uzavretím tejto zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v súlade s § 13 odsek 1 písm. b) Zákona, ak so spracúvaním osobných údajov na tento účel nevyjadrila dotknutá osoba súhlas podľa bodu 1., ako aj v súbehu so súhlasom dotknutej osoby;

3. oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súlade s § 13 odsek 1 písm. f) Zákona okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – na základe tohto právneho základu spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu v súvislosti s poskytovaním veterinárnej starostlivosti, t.j. informačnej činnosti súvisiacej s poskytovaním veterinárnej starostlivosti, informovania o termínoch výkonov veterinárnych činností a služieb, ak so spracúvaním osobných údajov na tento účel nevyjadrila dotknutá osoba súhlas podľa bodu 1. alebo v súbehu so súhlasom dotknutej osoby;

4. ochrany života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v súlade s § 13 odsek 1 písm. d) zákona, alebo ak je to nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy v súlade s § 13 odsek 1 písm. c) zákona v prípade, ak dotknutá osoba nevyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 1. alebo v súbehu so súhlasom dotknutej osoby.

 

SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA: Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, ktorí Veterinárnej poliklinike poskytujú odborné veterinárne, účtovné, právne či IT služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností Veterinárnej polikliniky stanovených jej všeobecne záväznými právnymi predpismi či v záujme uplatnenia a/alebo ochrany nárokov a práv poskytovateľa voči klientovi. Pred odovzdaním osobných údajov tretej osobe je vždy poskytovateľom s touto osobou uzatvorená písomná zmluva upravujúca spracovanie osobných údajov, ktorá obsahuje príslušné záruky pre spracovanie osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj ďalším subjektom, ale vždy len vtedy, ak im bude svedčiť zákonný dôvod pre prístup k týmto osobným údajom (napr. Orgány činné v trestnom konaní, iné kontrolné orgány so zákonným splnomocnením pre prístup k informáciám atď). Osobné údaje majiteľov označených zvierat sú poskytované Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky ako správcovi Slovenského registra zvierat (SRZ) a počítačovej databázy pre centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ). Môžu byť poskytnuté Orgánom veterinárnej správy v rámci plnenia svojich kontrolných funkcií a oprávneným osobám v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (vyhláška) v prípade straty alebo nálezu zvieraťa v súlade s ust. §9 ods. 10 a ust. §10 ods. 10 vyhlášky.

 

DOBA UCHOVÁVANIA: Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia zmluvy o poskytovaní SVČ sú spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie tejto zmluvy. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: Osobné údaje dotknutej osoby nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, t.j. má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 odsek 1 a 2 Zákona je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

→ Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

→ Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 odsek 2 Zákona alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 odsek 4 Zákona.

→ Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 odsek 1 Zákona.

→ Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 odsek 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

→ Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 odsek 1 písm. a), § 16 odsek. 2 písm. a) alebo § 13 odsek 1 písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

→ Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú v zmysle § 28 Zákona.

→ Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 82007, Bratislava 27.

 

V Nitre, dňa 18.5.2018