— 1. MARCA 2016

BAER test

Na diagnostiku hluchoty sa používa tzv. BAER test (Brain-stem Audio Evocated Responzes). Pomocou tohto elektrodiagnostického prístroja je možné odhaliť prípadné sluchové postihnutie. Pristupuje sa k nemu preventívne z chovateľských dôvodov u predisponovaných plemien, alebo pri podozrení na poruchu sluchu.

BAER test

BAER test – princíp vyšetrenia

Princípom vyšetrenia je snímanie elektrických potenciálov pomocou elektród prístroja zavedených na 3 určených miestach do podkožia hlavy psa alebo mačky. Následne sú do slúchadiel založených do zvukovodov vysielané zvukové impulzy. Postupne sa vyšetruje jedno ucho, potom druhé. Na základe prístrojom vygenerovanej krivky sa vyhodnocuje sluchové vnímanie vyšetrovaného jedinca. Pre hodnovernosť vyšetrenia je potrebné eliminovať faktory vonkajšieho prostredia, preto je vyšetrenie nutné vykonávať v úplnom tichu a v odhlučnenej miestnosti. Pre dosiahnutie tohto efektu je často (hlavne pri nepokojných jedincoch) nutná mierna sedácia jedinca, nakoľko každý, čo i len malý pohyb alebo vydaný drobný zvuk môže skresliť koncový výstup.

Diagnostika hluchoty u psov a mačiek

Jedná sa o nebolestivé a pomerne krátke vyšetrenie, no aby boli výsledky hodnoverné, je potrebné ho vykonať veľmi precízne. Pred samotným testom je jedinec klinicky vyšetrený a jeho stav posúdený v kontexte s inými možnými ochoreniami, najmä neurologického pôvodu. Veľmi dôležité je poskytnutie čo najrelevantnejších anamnestických údajov majiteľom.

BAER testVyšetrenie mačky pomocou BAER testu a záznam z vyšetrenia jednostranne nepočujúceho jedinca

BAER test je vhodný na posúdenie stavu u pacientov s podozrením na hluchotu. Je veľmi užitočným diagnostickým vyšetrením, kedže prostredníctvom posúdenia kriviek vytvorených počas testovania poskytuje okamžitý výsledok. Ak sú podozrenia ohľadne poruchy sluchu potvrdené, podáva BAER test informáciu o rôznej škále sluchového postihnutia.  Taktiež je  možné zistiť, či je postihnutie jednostranné, alebo obojstranné. 

detekcia porúch sluchu

U predisponovaných plemien sa preventívne vyšetrenie na vylúčenie dedičnej hluchoty vykonáva u šteniat starších ako 6 týždňov. Vyšetrenie vykonávame ako na jednom z mála pracovísk na Slovensku aj v našej poliklinike, na vyšetrenie je potrebné sa dopredu objednať.

MVDr. Pavol Zubrický

Foto: MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA