— 2. MáJA 2023

Liečba katarakty

Jediná účinná liečba katarakty spočíva v chirurgickom riešení. Avšak ani tento spôsob terapie nie je paušálne vhodným pre každého psa s touto diagnózou. Preto je pred zákrokom nutné posúdiť viaceré aspekty, akými je vek a po­vaha psa, prítomnosť celkových ochorení, zrelosť katarakty, výsledky oftalmologického vyšetrenia. Pred rozhodnutím pristúpiť k operarácii katarakty musí aj sám majiteľ zvážiť, či má dostatočnú odhodlanosť,  schopnosť a možnosť trpezlivo po do­bu niekoľkých týždňov správne a pravidelne podávať pred­písané liečivá.

Katarakta

Katarakta (šedý zákal) je ochorenie oka prejavujúce sa čiastočným alebo úplným zakalením šošovky. Výsledkom je zahmlené videnie až slepota. U psa sa môže vyvinúť  na základe dedičného podkladu, ale aj v dôsledku metabolických, traumatických, toxických a iných faktorov. Jednou z najčastejšie diagnostikovaných je diabetická katarakta. Jediná účinná liečba katarakty spočíva v chirurgickom riešení.

katarakta u psa

Liečba katarakty

Avšak ani chirurgická liečba katarakty nie je paušálne vhodným riešením pre každého psa s touto diagnózou. Dôležitá je selekcia zvierat podľa veku, povahy, prítomnosti celkových ochorení, zrelosti katarakty, ale aj podľa výsledkov oftalmologického vyšetrenia (vrátane zmerania očného tlaku a produkcie sĺz). Pri zvažovaní zákroku k správnemu rozhodnutiu veľmi napomôže posúdenie ultrasonografie oka a elektroretinografie.

Vek ako taký síce nie je obmedzujúcim faktorom pri posudzovaní vhodnosti pacienta, ale psy vo veku nad 10-12 rokov mávajú často  skvapalnený (synerzný) sklovec. Významnú úlohu zohráva posúdenie možnej prítomnosti celkových ochorení, ktorých pravdepodobnosť s rastúcim vekom narastá.  Diabetické katarakty môžeme riešiť chirurgicky, avšak stav jedinca musí byť glykemicky zastabilizovaný. Pes s diabetes mellitus však vyžaduje o.i. dôslednejší pooperačný monitoring aj kvôli možnosti rozvoja diabetickej neuropatie rohovkových nervov. Ochorenia pečene, obličiek, srdca a iné  môžu limitovať kandidátov kvôli anestézii.

Vzhľadom na to, že pre celkovú úspešnosť operácie katarakty je esenciálne dôležitá aj dôsledná postoperačná starostlivosť,  pre chirurgický zákrok je obmedzujúcim faktorom aj agresivita, resp. neovládateľná povaha psa.

Pri zvažovaní vhodnosti operácie je podstatné posúdenie zrelosti katarakty.  Klinické skúsenosti naznačujú, že výber psov s nezrelým šedým zákalom a bez dôkazu uveitídy spôsobenej šošovkou prináša najvyššiu možnú mieru úspešnosti.

Rozhodujúcim ukazovateľom je pre výber chirurgickej liečby katarakty aj hodnota vnútročného tlaku (IOT). Pred zákrokom musí veterinárny lekár vylúčiť prítomnosť iných očných ochorení pomocou elektroretinografie (na posúdenie funkčnosti sietnice) a ultrasonografie. Pretože ani kvalitné zvládnutie operácie samotnej katarakty nedokáže prinavrátiť zvieraťu zrak, ak oko postihujú súbežne iné závažné očné ochorenia.

Chirurgický zákrok

Operácia katarakty je zákrok, ktorým výmenou zakalenej šošovky za umelú je možné zlepšiť zrak a tým aj kvalitu života zvieraťa. Nejde o akútny zásah, ale predchádza mu starostlivá prípra­va pacienta, ako i dôkladné poučenie majiteľa. V rámci prípravy sú dôležité predoperačné vyšetrenia, taktiež sa pristupuje k medikácii určitých liečiv.

U psov sa zákrok na rozdiel od ľudí vy­konáva v celkovej anestézii. Najčastej­šou formou operácie šedého zákalu vo veterinárnej medicíne je fakoemulzifi­kácia s následnou implantáciou ume­lej šošovky. Špeciálnym ultrazvuko­vým prístrojom zakalenú šošovku odstránime a na jej miesto implantujeme umelú šošovku. Efektivita úspeš­nosti operácie katarakty sa v priebe­hu času vývojom prístrojovej techniky i odborných vedomostí veľmi výraz­ne zvýšila. Napriek tomu sa počas zá­kroku i po ňom môžu pridružiť rôzne predvídateľné i nepredvídateľné riziká.

Predoperačná príprava

Operácia katarakty nie je akútny zákrok, ale predchádza mu starostlivá príprava pacienta, ako i dôkladné poučenie majiteľa. V rámci prípravy pristupujme nielen k predoperačným vyšetreniam, ale aj  k medikácii niektorými liečivami. Protizápalovú terapiu začína majiteľ podľa inštrukcií veterinárneho lekára podávať niekoľko dní až týždňov pred zákrokom. 24-48 hodín pred operáciou každých 6 hodín aplikuje lokálne do oka širokospektrálne antibiotiká a kortikosteroidy. V deň zákroku aplikujeme 1% tropikamid a 1-2 hodiny pred zákrokom  každých 30 minút aj lokálne kortikosteroidy a protizápalové lieky. Celkové širokospektrálne antibiotiká  podávame tesne pred zákrokom.

Starostlivosť po operácii

Po chirurgickom zákroku je dôležitá kontrola vnútroočného tlaku. Na po­operačnú medikáciu sa aplikujú via­ceré liečivá. Celkovo sú podávané širokospektrálne antibiotiká a protizá­palové liečivá. Lokálne do oka sa apli­kujú očné kvapky 4 až 6 krát denne. Typy liekov, ich frekvencia a dĺžka po­ dávania však zahŕňa individuálne po­treby stavu každého jedného jedinca. Počas prvých 2 týždňov po zákroku musí mať pes nasadený alžbetínsky golier. Okrem samotného chirurgické­ho výkonu sa na celkovom úspešnom zvládnutí operácie katarakty podie­ľa niekoľko ďalších faktorov. Jedným z veľmi dôležitých je starostlivosť zo strany majiteľa. Tá spočíva najmä v tr­pezlivom dodržiavaní nariadenej apli­kácií liečiv a pooperačného režimu (vyhýbanie sa behu, skákaniu, nad­mernému štekaniu, skladaniu alžbe­tínskeho goliera atď) po dobu niekoľkých týždňov.

MVDr. Pavol ZUBRICKÝ

Veterinárna poliklinika Althea, Nitra

Publikované v časopise Pes a mačka pod názvom: Chirurgická liečba katarakty