— 2. JúNA 2016

Klinické oftalmologické vyšetrenie

U psov patria očné ochorenia k často vyskytujúcim sa problémom. Môžu byť podmienené geneticky, zápalovo, traumaticky, nádorom alebo sekundárne klinickým prejavom iného ochorenia. Vznik pomerne veľkej  skupiny očných defektov je založený na genetickej predispozícii. Klinické oftalmologické vyšetrenie je potrebné vykonávať komplexne, s prihliadnutím k celkovému zdraviu jedinca a predispozíciam konkrétneho plemena.

Klinické oftalmologické vyšetrenie

Komplexné očné  vyšetrenie je súbor na seba vzájomne nadväzujúcich vyšetrení ku ktorým sú vzhľadom k anatomickej štruktúre očného bulbu a jeho prídavných ústrojenstiev potrebné viaceré vyšetrovacie metódy za využitia rôznych prístrojov.

Klinické oftalmologické vyšetrenie môže byť vykonané preventívne a to najmä kvôli skupine dedičných očných ochorení (označovaných niekedy v slovenskom jazyku nespisovným pojmom dedičné očné vady – DOV), ale aj pri výskyte klinických príznakov na diagnostiku vyvolávajúcej príčiny.

klinické oftalmologické vyšetrenie, Vyšetrenie očí psov

Veľmi precízne a detailné posúdenie najmä tkanív predného segmentu oka  je možné realizovať pomocou štrbinovovej lampy. Pri vyšetrení týmto špeciálnym binokulárnym mikroskopom oftalmológ mieri svetelným lúčom priamo na vyšetrovanú oblasť. To umožňuje zobraziť priehľadné časti oka v optickom reze.

Posúdenie iridokorneálneho uhla sa vykonáva gonioskopicky, pričom je gonioskopická šošovka vkladaná na rohovku. Samotné posúdenie iridokorneálneho uhlu prebieha pomocou štrbinovej lampy, nakoľko je nutné veľké zväčšenie.

Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia oka je meranie vnútroočného tlaku. Vykonáva sa mechanickým tlakom na rohovku špeciálnym prístrojom so získaním konkrétnej hodnoty.

Priama oftalmoskopia umožňuje priamy pohľad do oka vyšetrovaného jedinca z bezprostrednej vzdialenosti, ale nie je možné ňou vyšetriť perifériu očného pozadia. Širší obraz poskytuje nepriama oftalmoskopia, pri ktorej sa medzi oko a oftalmoskop vkladá binokonvexná alebo plankonvexná lupa o rôznej optickej mohutnosti.

Pre správne posúdenie vnútorných štruktúr oka je potrebné vykonať vyšetrenie v tmavej miestnosti. K aplikácii mydriatík potrebných na dilatáciu pupíl sa pristupuje až po dôkladnom vyšetrení celého predného segmentu oka.

Význam  oftalmologického vyšetrenia

Pri dedične podmienených ochoreniach je dôležitá prevencia spočívajúca v chovnej selekcii jedincov na základe dôkladného klinického oftalmologického vyšetrenia a na nich nadväzujúcich výsledkov na možné genetické testy. Genetické vyšetrenie nenahrádza klinické, len ho dopĺňa.  Klinické oftalmologické vyšetrenie psov a mačiek zahŕňa komplexné vyšetrenie oka, vrátane súčastí, ktoré nie je možné DNA analýza obsiahnuť.

Po jeho absolvovaní je oftalmológom vystavený certifikát, ktorý  okrem identifikačných údajov vyšetrovaného psa obsahuje aj informácie o použitých vyšetrovacích metódach a výsledok vyšetrenia. Vzhľadom k tomu, že mnohé ochorenia sú dynamické a klinickým vyšetrením je možné posúdiť len aktuálny stav, platnosť atestu je pri niektorých očných anomáliách 12 mesiacov.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA

Publikované v Spravodaji KCHKŠ pod názvom Klinické oftalmologické vyšetrenie