— 25. FEBRUáRA 2018

Očné lézie v dôsledku systémovej hypertenzie

U starších mačiek vo veku nad 10 rokov sa často vyskytuje vysoký krvný tlak. Jedným zo zvlášť citlivých orgánov v ktorom sa odráža jeho pôsobenie je oko. Očné lezie v dôsledku systémovej hypertenzie sa môžu prezentovať zmenami na sietnici, cievnatke a optickom nerve. Najčastejšie sa prejavujú v 3 formách manifestácie: hypertenznej retinopatie, hypertenznej choroidopatie alebo hypertenznej neuropatie optického nervu. 

Vysoký krvný tlak

Oko je obzvlášť náchylné na účinky arteriálnej hypertenzie. Náhla slepota a závažné oftalmologické prejavy sú bežným znakom vysokého krvného tlaku, pričom očné poškodenia zadného segmentu sú hlásené u 80 až 100% hypertenzných mačiek. Avšak skutočný výskyt očného orgánového poškodenia pri vysokom krvnom tlaku je nejasný, keďže mnohé hypertenzné mačky bez zrejmej očnej patológie nie sú podrobené oftalmologickému vyšetreniu. Za vysokou prevalenciou výskytu očných zmien môže byť aj relatívne neskorý záchyt  systémovej hypertenzie.

Hypertenzné očné ochorenia sú častejšie u starších mačiek, najmä v súvislosti so systolickým krvným tlakom vyšším ako 168 mmHg meraným neinvazívnou oscilometrickou technikou. Súčasné štúdie naznačujú priemerný vek pri diagnostike 13 až 15 rokov, avšak hypertenzia bola popísaná aj u mladších mačiek vo veku 5 – 7 rokov.

Očné lézie v dôsledku systémovej hypertenzie, mačka, vysoký krvný tlak

Očné lézie v dôsledku systémovej hypertenzie

Klinické príznaky arteriálnej hypertenzie v očiach sa dajú rozdeliť do troch kategórií: hypertenznej retinopatie, hypertenznej choroidopatie, hypertenznej neuropatie optického nervu. Retina a choroidea môžu byť poškodené vysokým krvným tlakom s množstvom lézií viditeľných na očnom pozadí. Hypertenzná retinopatia je v začiatkoch prezentovaná vaskulárnym zúžením retinálnych arteriol, vedúcim k oklúzii a ischemickej nekróze cievnych stien s výsledným zvýšením vaskulárnej permeability. Dôsledkom je nahromadenie seróznej tekutiny, hemoragie a edém. Hypertenzná choroidopatia sa prejavuje abnormalitami cievneho lôžka, léziami pigmentového epitelu sietnice a odlúčením sietnice. Zvieratá s bulóznym odlúčením retiny v dôsledku subretinálneho výpotku môžu trpeť slepotou. Hypertenzná neuropatia optického nervu je výsledkom peripapilárnej choroidálnej ischémie a kapilárnej oklúzie optického nervu s axonálnym opuchom (papiledém) a sekundárnou atrofiou optického nervu, u mačiek býva diagnostikovaná veľmi zriedkavo. Za referovanými očnými prejavmi pri systémovej hypertenzii sa najčastejšie skrývajú chronické ireverzibilné zmeny. Potencionálne komplikácie systémovej hypertenzie zahŕňajú predný segment oka, krvácaniny v sklivci, uveitídu a sekundárny glaukóm.

Oči, mozog a obličky sú citlivé na hypertenzné poškodenie kvôli ich rozsiahlemu arteriálnemu zásobovaniu. Hypertrofia ľavej komory srdca je pozorovaná u viac ako 74% mačiek so systémovou hypertenziou a je čiastočne spôsobená reakciou srdca na zvýšenú záťaž.

vysoký krvný tlak, zmeny na očiach, oftalmologické veterinárne vyšetrenie

Záver

Pôsobenie vysokého krvného tlaku môže viesť k vážnym poškodeniam očného pozadia a slepote. Očné prejavy v dôsledku systémovej hypertenzie sú často zachytávané až v pokročilých štádiách, neraz až po rozvinutí nezvratných zmien. V mnohých prípadoch je obličkové zlyhanie riešené ako primárne ochorenie bez vylúčenia systémovej artériovej hypertenzie, iných súbežných ochorení a diagnostiky očných lézii.

Rutinné monitorovanie krvného tlaku u geriatrických mačiek spolu s oftalmologickým vyšetrením zadného segmentu oka môže viesť k včasnému odhaleniu systémovej arteriálnej hypertenzie. Práve jej skorým zachytením je možné zahájiť liečbu v čas a predísť tak ťažkým následkom a to nielen na očiach, ale aj na ostatných orgánoch citlivých na pôsobenie vysokého krvného tlaku.

MVDr. Pavol Zubrický

Veterinárna poliklinika ALTHEA

www.veterinanitra.sk

Krátená verzia článku uverejnenom v odbornom veterinárskom časopise INFOVET 6/2017